0
(0)

Marius Brînzea, Reciclad`OR : „În următorii trei ani obiectivele de reciclare a ambalajelor vor înregistra creșteri exponențiale”

Interviu cu Marius Brînzea, Strategy Director Reciclad`OR, despre schimbarea de macaz în revizuirea Directivei pe ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Cum vedeți evoluția managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje pe termen mediu?

În următorii ani, la nivelul Uniunii Europene, vom asista la un amplu proces de transformare a managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Pentru a înțelege magnitudinea acestor transformări va trebui să înțelegem mai întâi dinamica la nivel de reglementare, deoarece vorbim de o activitate extrem de reglementată.

Planul de Acțiune pentru Economia Circulară anunța deja rescrierea tuturor regulilor existente pentru trecerea la un lanț de aprovizionare circular. Obiectivul fundamental fiind acela ca toate ambalajele introduse pe piața UE să fie reutilizate sau reciclate într-un mod economic viabil până în anul 2030. Aceste reglementări vor testa la maxim sustenabilitatea soluțiilor de ambalare. Îndeplinirea unui asemenea deziderat necesită revizu­irea unor directive în scopul asigurării unui cadru juridic adecvat și unitar la nivelul întregii Uniuni. Procesul de revizuire al legislației europene se află actualmente în plină desfășurare.
Reciclad’OR monitorizează și analizează cu mare aten­ție reglementările juridice recent adoptate sau în curs de elaborare, reglementări care au un impact economic și ope­raţional pe termen mediu şi lung. Ne preocupă cu precă­dere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Directivei 94/62/CE.
Nu o să intru în detaliile draftului care circulă la nivelul asociațiilor profesionale și al autorităților europene, precizez însă că acest document trebuie citit cu foarte mare atenție. Din perspectiva impactului pe termen mediu și lung aș dori însă să atrag atenția asupra schimbării de macaz în ceea ce privește modul de revizuire a Directivei pe ambalaje și deșeuri de ambalaje. Dificultățile de reglementare ale actualei directive la nivel european, în special cerințele esențiale pentru amba­laje, au scos în evidență faptul că armonizarea legislației la nivelul UE este necesar a se realiza mai degrabă sub forma unui regulament, decât prin revizuirea actualei directive.

Adoptarea unui regulament este susținută de către unii constituenți ai mediului de afaceri. Aceștia subli­niază necesitatea unor norme armonizate în întreaga Uniune și încadrate într-un regulament. Prin acest regulament Uniunea Europeană se asigură că obligațiile sunt puse în aplicare în același timp și în același mod în toate cele 27 de state membre. Aceleași cerințe pentru toți actorii de pe piață vor oferi securitatea juridică necesară, vor reduce denaturarea concurenței. În egală măsură se transmit semnale clare actorilor din afara Uniunii Europene și care introduc produse ambalate pe piaţa UE. În plus, Comisia va avea mandatul de a dezvolta măsuri de punere în aplicare și de a îmbunătăți în continuare regulamentul (acolo unde este necesar), permițând stabilirea rapidă a unor norme comune.

Ce înseamnă asta concret?

Dacă revizuirea directivei trecea prin anevoiosul proces de consultare în parlamentele statelor membre iar ulterior trebuia transpusă în legislaţiile naţionale (sub formă de lege sau hotărâre de guvern) un regulament se implementeză așa cum a fost adoptat, are putere de lege evitând eventuale implementări defectuoase.

Un alt document important pe care ne concentram este Ghidul pentru colectarea și raportarea datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în conformitate cu Decizia 2005/270/CE. Acest ghid oferă stat­elor membre îndrumări pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din Directiva 94/62/CE a Consiliului, în conformitate cu cerințele de raportare din Decizia 2005/270/CE a Comi­siei. Ghidul pre­zintă îndrumări detaliate privind pregă­tirea datelor pentru raportare, completarea tabelelor de raportare, completarea raportului de calitate și identificarea corectă a punctelor de calcul pentru reciclarea fiecărui material de ambalare. Pe site-ul Reciclad`OR la legislație puteți citi acest ghid în integralitate.

Referindu-ne la identificarea corec­tă a punctelor de calcul pentru reciclarea fiecărui material de ambalare cred că este momentul oportun pentru a face trecerea la recentele modificări din legislația națională.
În luna septembrie a fost adoptatat un act normativ cu impact major asupra lanțului de aprovizionare al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje: Ordonanța de Urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Ordonanța aduce cu sine o serie de schimbări majore printre care menționez:

● Splitarea responsabilităților pe lanțul de aprovizio­nare între producători, organizații care implemen­tează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP) și colectorii de deșeuri.

● Instituirea de garanții aplicate colectorilor de deșeuri de ambalaje care colaborează direct cu OIREP-urile.

● Modificarea punctului de calcul pentru reciclarea ambalajelor.

Când face referire la punctul de calcul pentru reciclarea ambalajelor, OUG 125/2022 prezintă o sintagmă generalistă (și nespecifică) „efectiv valorificate sau incinerate”. O asemenea formulare generală nu se corelează cu Decizia de Punere în Aplicare (UE) 665/2019 de modificare a Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului pri­vind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Foto 1 Paper Recycling Calculation Point

Este suficient să analizăm îndrumările UE ca să întelegem dificultățile pe care le-ar putea genera o eventuală abordare gene­ralistă privind punctul de calcul al reciclării ambalajelor.
Sperăm însă că această abordare va fi corectată în procesul de transformare a Ordonanței de Urgenţă în lege.

Acest tip de situații întâlnite des la nivelul Statelor Membre au creat premizele pentru un regulament UE, puternic și cu putere de lege, care să alinieze practicile la nivel european și să evite orice erori în procesul de implementare.

Foto 2 Glass Recycling Calculation Point

Care sunt provocările imediate ale industriei româneşti?

Sfârșitul anului 2022 marchează finalul unei perioade îndelungate de timp în care obiectivele de reciclare au fost constante. Începând din anul 2023, trei ani consecutivi, obiectivele de reciclare vor înregistra creșteri exponențiale. Și nu doar obiectivele de reciclare pe tip de material cât și obiectivele globale de valorificare și reciclare.

Creșterea obiectivelor de reciclare necesită creșterea ratelor de colectare a deșeurilor, adică colectarea de cantități suplimentare de deșeuri de ambalaje.

foto 3 B

Spre exemplu: pentru a îndeplini obiectivele de reciclare stabilite în anul 2023 pentru ambalajele de plastic vor trebui colectate cu 54% mai multe cantități de deșeuri de ambalaje de plastic comparativ cu anul 2022. Pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din anul 2025 ar trebui să colectăm cu 97% mai multe cantități de deșeuri de ambalaje de plastic comparativ cu ceea ce colectăm în anul 2022.
Iar când ne referim la ambalajele de plastic nu trebuie să omitem prevederile stipulate în Directiva Single Use Plastic.

Concomitent și obiectivul global de valorificare va crește de la 60% în 2022 la 70% în anul 2025. Asta înseamnă alte cantități suplimentare de deșeuri de ambalaje ce trebuie colectate și reciclate.

Suntem conștienți de acest salt major? Ce impact vor avea aceste schimbări?

Contextul național actual, din foarte multe puncte de vedere, nu este unul favorabil. Fără a cădea în capcana generalizării, la ora actuală ne confruntăm cu o performanță deficitară a unora dintre sistemele de colectare separată gestionate de autoritățile locale (ADI/UAT). Ca și cauze principale: infrastructura necorespunzătoare și o operare deficitară.

Evoluțiile globale s-au manifestat și în managementul deșeurilor prin creșterea costurilor de operare (colectare, sortare, depozitare etc.) ca urmare a creșterii prețurilor la energie și combustibil.
Dacă adăugăm și prognozatele modi­ficări legislative la nivelul UE în mod indubitabil putem spune că in următorii trei ani sustenabilitatea managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje din România va fi testată cu adevă­rat. Impactul economic și operațional va fi unul pe măsură iar pe alocuri impredictibil.

Este pregatită industria româ­nească pentru o asemenea evoluție?

Astăzi toate companiile naționale și multinaționale sunt permanent preocupate de viitoarele evoluții ale managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
Aceste evoluții le impactează în mod direct performanța și competitivitatea precum și sustenabilitatea soluțiilor de ambalare. Companiile nu doar că anticipează viitorul dar alocă resurse și competențe importante în dezvoltarea managementului ambalajelor în România. Efortul depus pentru implementarea Sistemului Garanție Returnare este doar un exemplu în acest sens.

Concomitent cu îmbunătățirea sistemelor de management al deșeurilor aceste companii alocă bugete importante pentru programe și campanii de educare și informare a consumatorilor cu privire la colectarea separată, reciclabilitate și sustenabilitatea soluțiilor de ambalare. Și vorbim de bugete deloc de neglijat.

Cum își sprijină Reciclad’OR partenerii în gestionarea provocărilor pe termen mediu și lung în tranziția către o Economie Circulară?

Obiectivul principal al activității noastre îl reprezintă îndeplinirea în siguranță a obligațiilor de reciclare pentru toți partenerii noștri. Ne-am asumat responsabilitatea reciclării ambalajelor pentru peste 800 de companii și am îndeplinit integral obligațiile legale în toți cei cinci ani de activitate. Acest fapt este atestat de către controalele anuale ale auto­rităților statului.

workshop 2 BÎn ultimii doi ani ne-am confruntat cu situații ne-prevăzute în toate aspectele vieții de zi cu zi, la nivel global sau național. Situațiile de criză au devenit constante ale existenței noastre și va trebui să învățăm să le gestio­năm eficient și eficace. Predictibilitatea activității noastre și al relațio­nării cu partenerii noștri reprezintă un alt deziderat major al Reciclad`OR. Printr-o planificare strategică riguroasă, un sistem cuprinzător de management al riscului, mecanisme de tip „early warning” și back-up uri substanțiale am reuşit să preluăm și în anul 2022 șocurile și turbulențele pieței fără a le transfera partenerilor noștri. Am asigurat astfel predictibilitatea şi stabilitatea tarifelor de reciclare a ambalajelor pentru partenerii noştri pe durata întregului an. Așa cum de altfel am procedat de la înființare și până în prezent. Tranziția către o economie circulară necesită foarte multă expertiză pentru îmbunătă­țirea sau inovarea modelelor de afaceri.

Reglementările adoptate la nivel european pun presiune pe soluțiile de ambalare și în consecință întreaga noastră viziune este conectată la viitorul soluțiilor de ambalare.
Inovarea și diversificarea continuă a portofoliului de servicii reprezintă una din direcțiile de dezvoltare ale Reciclad’OR. Prin asigurarea accesului la un mix de servicii și soluții vrem să asigurăm partenerilor noştri libertatea de a alege cele mai eficiente și sustenabile soluții de ambalare, în de­plină concordanță cu cerințele Uniunii Europene.

workshop 1 BReciclad’OR a investit constant în diversificarea și creșterea calitativă a resurselor și competențelor companiei. Furni­zăm servicii de consultanță tehnică și legislativă în managementul ambalajelor, serivicii suport de raportare a da­te­lor, workshop-uri tematice (legislație, modele de colectare, reciclabilitatea ambalajelor, prevenire generare deșeuri, SGR, etc) și training-uri dedicate economiei circulare.
Începând din anul 2021, la Training-urile de Economie Circulară ne-am bucurat de prezența a sute de participanți din zeci de companii partenere. Training-ul s-a bucurat de un real succes, mărturie în acest sens fiind testimonialele publice ale participanților de pe site-ul Reciclad’OR.

Întotdeauna am fost orientați către viitor și cunoaștere. De aceea ne-am implicat în mod constant în activitatea internațională pe care o desfășurăm în cele mai importante organizații de profil de la nivel global: International Solid Waste Association (ISWA) și Prevent Waste Alliance. Toată expertiza noastră internațională o transferăm în mod gratuit tuturor partenerilor noștri în mod aplicat și specific fiecărui model de business în parte.

workshop 3 B

Sursa: revista-piata.ro

Cât de mult v-a plăcut?

Click pe o stea să votați!

Notă medie 0 / 5. Număr voturi: 0

Nu sunt voturi până acum. Fiți primul care să voteze.